‘Voor goed onderwijs moeten we ons allereerst de vraag stellen, waartoe het dient. Dan pas komt de vraag over inhoud, vorm, organisatie en methode. Het gaat daarbij om een visie op onderwijs en opvoeding te formuleren waarin de existentie van het kind – een bestaan in en met de wereld – centraal staat’ (Gert Biesta).

Een school heeft een specifiek karakter. Ze onderscheidt zich als organisatie van andere organisaties door de morele en pedagogische kern van haar opdracht. Die laatste specificatie wil zeggen, dat er voor de leerlingen plaatsvervangend beslissingen genomen worden. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid, zeker als we weten dat de bedoelde beslissingen gebonden zijn aan de waarden, overtuigingen en visie die in een school heersen, respectievelijk aan de persoonlijke waarden, overtuigingen en visie van waaruit leraren en schoolleiders handelen.

Voor meer informatie...

+31 (0) 6 51 03 99 84

1

Gezamenlijke visie als fundament

De gezamenlijke visie vormt als het ware het fundament onder de school. Werken vanuit een levende gezamenlijke visie is voor elke school van groot belang. Het bepaalt het pedagogisch kompas van de school en geeft daarmee richting aan het handelen en is uitgangspunt bij de beslissingen die moeten worden genomen.

Duurzame schoolontwikkeling is slechts mogelijk als de mensen in de school samen de onderliggende existentiële laag vast hebben met elkaar, weten waartoe ze onderwijs geven.

In dit schoolontwikkelingstraject zien we het proces dat leidt tot de gezamenlijke visie, als minstens net zo belangrijk als de visie zelf.

In het traject wordt de visie van de school nog eens goed onder de loep te nemen, opnieuw levend gemaakt. Desgewenst herformuleren we de visie om van daaruit met elkaar de gezamenlijke pedagogische opdracht van de school te bepalen. Van meet af aan zijn daarom de centrale vragen:

  • Waartoe geven wij onderwijs?
  • Wat is ons mens- en wereldbeeld?
  • Wat kenmerkt de biografie van de school?
  • Welke school willen wij zijn, wat vraagt dat van ons en wat hebben wij daarvoor nodig?

Onze uitgangspunten voor schoolontwikkeling zijn:

  • Boeiend onderwijs met de pijlers ‘welbevinden’ en ‘betrokkenheid’ als procesvariabelen.
  • Ontwikkeling van tactvol handelen middels de trajecten Pedagogische Tact en Pedagogisch Contact.
  • Ontwikkeling van Pedagogisch Leiderschap.
  • Ontwikkeling van een Pedagogisch Netwerk met de omgeving.

Om zicht te krijgen op de gewenste ontwikkeling brengen we de huidige situatie in kaart en de beoogde situatie door onderstaande vragen te beantwoorden:

2

Mentale modellen

Welke opvattingen, aannames en waarden passen bij onze visie en zijn steunend dan wel belemmerend voor onze pedagogische opdracht?

3

Systemen en structuren

Hoe kunnen we structuren ontwerpen die passen bij deze opvattingen? Hoe organiseren we dat? Het gaat bij de structuur onder meer om de helderheid van ruimte, tijd en criteria. Verdeling van middelen en taken worden evenals de regels en afspraken samen met alle betrokkenen vormgegeven vanuit de visie.

4

Gedragspatronen

Welke gedragspatronen willen we laten ontstaan? Wat zien we de komende periode toenemen of afnemen als we hieraan werken?

Direct inschrijven

Op welke telefoonnummer kunnen we je bereiken mochten we vragen hebben?