Persoonlijk verantwoord onderwijs

Antwoord proberen te geven op de vraag ‘wanneer doe ik het goed?’ is erg pretentieus. Iedereen doet het zo goed als hij kan, anders deed hij het wel anders. Toch is het waar dat sommige strategieën een beter effect hebben dan andere.

De kenner en het gekende

Een kenmerk van ontwikkeling (wat ingewikkeld was, wordt ont-wikkeld) is dat het systeem verandert en daarmee de grenzen verschuiven. Het is bekend dat de kenner en het gekende een relatie hebben. De leerkracht en de leerling zijn geen objecten (voorwerpen) maar subjecten (onderwerpen). Ze beïnvloeden (veranderen) elkaar en interpreteren het gedrag van de ander, uitgaand van een persoonlijke zienswijze of smaak. Een veelheid van factoren bepaalt welke vermogens worden aangesproken en welk gedrag tentoon wordt gespreid. We beïnvloeden elkaar, maar we interpreteren naar onze eigen waarneming. Ons handelen is direct en ingegeven door wie je bent.

Top Game Picks for Australian Players at Rocket Casino

Are you ready to elevate your online gaming experience to new heights? Look no further than Rocket Casino, where Australian players can embark on an exhilarating journey through a galaxy of top game picks. From thrilling slots to immersive table games, Rocket Casino offers a stellar selection that is sure to captivate even the most discerning players. In this article, we will explore the cream of the crop when it comes to games that are not only popular but also deliver an unmatched level of entertainment and excitement. https://coastaleagles.com/

Join us as we delve into the world of online gaming at Rocket Casino and uncover the gems that have been making waves among Australian players. Whether you're a seasoned gamer or a newcomer looking to dip your toes into the vast universe of online casinos, our curated list of top game picks will guide you toward unforgettable gaming experiences. Get ready to blast off into a world of fun and rewards as we highlight the must-play games that are setting the benchmark for excellence in the realm of online casino entertainment.

Popular Online Casino Games in Australia

Australian players at Rocket Casino have a plethora of exciting game options to choose from, ensuring endless entertainment and opportunities to win big. One top pick is the ever-popular slot game "Wolf Gold" by Pragmatic Play, offering stunning graphics and immersive gameplay set in the wild American frontier. With its lucrative features like free spins, money respins, and a jackpot bonus game, players are in for a thrilling experience with the chance to score impressive rewards.

For those seeking a more interactive experience, "Live Blackjack" from Evolution Gaming is a must-try game at Rocket Casino. Australian players can enjoy the thrill of a real casino environment from the comfort of their homes, engaging with professional dealers in real-time. With multiple camera angles, customizable settings, and interactive chat features, players can immerse themselves in the world of blackjack like never before, making it a top choice for those looking for an authentic and engaging gaming experience.

Exciting Slot Titles at Rocket Casino

If you're an Australian player looking for top game picks, Rocket Casino has you covered with an exciting selection of online games. At https://rocketcasinoslots.com/, you can find a variety of games to suit every preference and style. Whether you enjoy classic slots, table games, or live dealer games, Rocket Casino offers something for everyone.

One popular game pick for Australian players at Rocket Casino is the thrilling slot game "Starburst". With its vibrant colors, exciting gameplay, and potential for big wins, "Starburst" is a favorite among slot enthusiasts. Another top choice is the immersive live dealer game "Lightning Roulette", where players can experience the thrill of a real casino from the comfort of their own home.

For those who prefer card games, "Blackjack Classic" is a must-try at Rocket Casino. With its simple yet engaging gameplay, this classic card game offers hours of entertainment and the chance to test your skills against the dealer. Additionally, the progressive jackpot slot "Mega Moolah" is a top game pick for players looking to win big with its massive jackpot prizes.

Whether you're a casual player or a high roller, Rocket Casino has a game for you. With its user-friendly interface, secure payment options, and exciting game selection, Rocket Casino is the perfect destination for Australian players looking for top-quality gaming entertainment. Head over to https://rocketcasinoslots.com/ today to discover your new favorite game!

Best Table Games for Australian Players

Australian players at Rocket Casino are in for an exciting gaming experience with a diverse selection of top game picks. One standout choice is the popular slot game "Wolf Gold" by Pragmatic Play, featuring stunning graphics and lucrative bonus features that keep players engaged for hours on end. Another must-try game is "Live Blackjack" by Evolution Gaming, providing an immersive and realistic casino atmosphere for players looking to test their skills against live dealers.

For those seeking a thrilling adventure, "Book of Dead" by Play'n GO offers a captivating Egyptian-themed slot experience with the potential for big wins. Additionally, fans of classic table games will enjoy "European Roulette" by NetEnt, delivering the authentic casino roulette experience with smooth gameplay and realistic animations. With a wide range of game options catering to various preferences, Rocket Casino ensures that Australian players have access to some of the best gaming titles in the industry.

Live Dealer Options for an Authentic Gaming Experience

Australian players looking for top game picks at Rocket Casino are in for a treat with a diverse selection of exciting titles. One standout game that players should definitely try is "Wolf Gold" by Pragmatic Play. This popular slot game features stunning graphics, engaging gameplay, and the chance to win big with its lucrative bonus features. For fans of table games, "Lightning Roulette" by Evolution Gaming offers a thrilling twist on the classic game, with electrifying multipliers that can boost your winnings.

Another must-play game at Rocket Casino for Australian players is "Book of Dead" by Play'n GO. This adventurous slot game takes players on a journey through ancient Egypt with the charismatic explorer Rich Wilde. With its high volatility and potential for massive payouts, "Book of Dead" is a favorite among slot enthusiasts. Additionally, fans of live dealer games will enjoy "Crazy Time" by Evolution Gaming, an interactive game show-style experience that combines elements of popular game shows with exciting bonus rounds for an immersive and entertaining gameplay.

Winning Strategies and Tips for Rocket Casino Players

Australian players looking for an exciting online gaming experience should check out Rocket Casino for a top-notch selection of games. With a focus on quality and variety, this casino offers something for every type of player.

For fans of classic table games, Rocket Casino features popular options like Blackjack, Roulette, and Baccarat. Players can enjoy these traditional games in various versions, each offering unique twists and features to keep the excitement high.

If slots are your preferred choice, Rocket Casino has an extensive collection of slot games from leading providers. From classic fruit machines to modern video slots with immersive themes and bonus features, there is no shortage of options to spin and win.

Additionally, Rocket Casino offers a range of live dealer games for those seeking an authentic casino experience from the comfort of their homes. With professional dealers and real-time gameplay, players can immerse themselves in the thrill of live Blackjack, Roulette, and more.

As Australian players seek the ultimate gaming experience, Rocket Casino stands out as a premier destination with its top game picks. From thrilling slots to classic table games, this platform offers a diverse selection to cater to every player's preferences. Whether you're a fan of high-paced action or strategic gameplay, Rocket Casino has something for everyone. With cutting-edge graphics and immersive gameplay, players are sure to be captivated from the moment they start spinning the reels or placing their bets. Dive into the excitement and join the Rocket Casino community for an unforgettable gaming adventure that is bound to keep you entertained for hours on end.

Wij geven les in wie we zijn

Leerlingen herkennen niet in eerste instantie de persoon als leerkracht. Ze ervaren de persoon die in het omhulsel van zijn functie schuilt. De manier waarop het contact is opgebouwd, bepaalt de mate waarin de leerkracht zijn onderwijsinhouden kan inzetten.

Kinderen ‘weten’ wel direct of je meent wat je zegt; ze voelen heel snel of je echt bent en reageren dienovereenkomstig. De persoonlijkheid van de leraar op ieder niveau van onderwijs is de beslissende factor voor goed leraarschap.

Voor leerlingen is het prettig als de leerkracht zich kwetsbaar en beschikbaar opstelt. Dat betekent dat we met elkaar zullen moeten praten over ons innerlijk. Onderwijs is een ruimte creëren waarin wij gemeenschappelijk zoeken naar waarheid.

De rol van de leerkracht

We kunnen een onderwerp niet goed leren kennen als we niet verder kijken dan onze neus lang is. We moeten ons inleven in het onderwerp. Dat inlevingsvermogen krijgen we niet als we ons eigen innerlijk niet ontwikkelen. Hier binden leraar en leerling de strijd aan met een hogere macht dan de hunne; de macht van een onderwerp dat ons niet toestaat dat we ons in onszelf terugtrekken en dat zich niet laat reduceren tot onze beweringen erover.

Passie houdt je uit de valkuil

Sommige leerkrachten willen louter geobjectiveerde kennis overbrengen. De valkuil daarvan is dat het objectivisme zo geobsedeerd is door het beschermen van zuivere kennis, dat de leerlingen geen directe toegang mogen hebben tot het object van studie. Andere leerkrachten stellen de leerling als norm. Maar als de leerlingen zelf de norm zijn is het moeilijk om onwetendheid en vooroordelen te bestrijden bij individuele leerlingen of de groep.

Om de leerkracht zijn aandeel zinvol te laten invullen en de leerling autonomie te verlenen zonder dat hij als individu de norm wordt, is een derde factor nodig die ‘boven de partijen staat’. En als het belangrijke onderwerp zich in het midden bevindt, hebben de leerlingen directe toegang tot de energie van leren en leven.

Basisbehoeften

Als kinderen het goed maken, zijn ze beter in staat hun basisbehoeften te bevredigen. Als de leerkracht het onderwerp en niet zichzelf in het centrum van de leercirkel zet en rekening houdt met de (basis)behoeften van kinderen, dan komt het dus aan op de kwaliteit van de interactie. Als je aan wilt sluiten bij de behoeften die kinderen werkelijk hebben, is aandacht voor aanvaarding, echtheid en inleving evident.

Wanneer doe ik het goed?

Als ontwikkelingen goed verlopen is de constructie zichtbaar. Als ontwikkelingen vastlopen is een vanzelfsprekende stap de re-constructie. Je probeert je een beeld te vormen van datgene wat er zich bij de ander afspeelt. Van daaruit kunnen nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden.

Er kan een moment komen dat je in overleg met ouders en collega’s tot de conclusie komt dat een kind (met alles wat hij is en waar hij aan blootstaat) in jouw klas, met jou als leerkracht niet gelukkig wordt en/of zich niet maximaal ontwikkelt. En dat –hoe graag je dat ook zou willen - je niet in staat bent om iedereen gelukkig te maken.

Anderzijds is het goed dat leerkrachten die zich met hart en ziel inzetten (soms met een soort Moeder Theresasyndroom), zich staande weten te houden in deze soms roerige tijden. Het is zo van belang dat je voelt dat je het samen doet. Daarvoor is het afstemmende gesprek over visie en de keuze van conceptuitgangspunten van belang. Het kind zal het kompas moeten zijn, maar jij kunt ‘het goed doen’ als je voelt dat je er toe doet: omdat je met passie je beroep uitoefent. Kinderen weten vaak heel goed wat nodig is en jij mag mee op reis. Zorg dat je bij het roer bent als de weersverwachting slecht is, en laat je verrassen als je ziet waar kinderen je naartoe brengen.

Persoonlijk verantwoord onderwijs

Wil je een sprekend voorbeeld van reconstructie uit de onderwijspraktijk lezen? Download dan hier het volledige artikel.

Als eerste het laatste nieuws van CPC?
Check onze socials!