Procesgericht Onderwijs

De kwaliteit van pedagogische relaties bepaalt hoe een leerling zich openbaart en tot hoever competenties zich kunnen ontplooien. Het is niet voor niets dat binnen Centrum Pedagogisch Contact (CPC) het contact tussen leraar en leerling gezien wordt als het fundament van onderwijs. het traject Procesgericht Onderwijs richt zich op de didactiek die binnen school hand in hand gaat met pedagogiek.

procesgericht onderwijs

incl. literatuur en materiaal

Wat leer je?

De cultuur-historische invloed op ons huidige onderwijs
Bewustwording van eigen dagelijkse didactische keuzes
Hoe paradigmashift in onderwijs op gang te brengen
Basisattitude van een procesgerichte leraar
Hoe betrokkenheid te signaleren met behulp van de betrokkenheidssignalen
Hoe welbevinden en betrokkenheid op groepsniveau in beeld te brengen
Hoe je via de ervaringsstroom het aanbod kunt afstemmen op leerlingniveau
Hoe je welbevinden en betrokkenheid kunt verhogen op activiteitsniveau en organisatieniveau
Hoe rijk leerprobleem in praktijk te brengen
Hoe op beleidsniveau het onderwijsproces gevolgd kan worden
Hoe het proces gefundeerd kan worden in zorgstructuur en groepsbesprekingen

Inhoud traject

Wat leidend is voor jouw didactische keuzes
Dagelijkse praktijk afgezet tegen procesgerichte benadering
Welbevinden en Betrokkenheid als procesindicatoren
Kijken aan de hand van de betrokkenheidssignalen
De ervaringsstroom als bron gebruiken
Betrokkenheidsverhogende factoren
Het rijk leerprobleem in praktijk brengen
7 werkvormen als fundament
Het creëren van een rijke leeromgeving
Een procesgerichte kind-/groepsbespreking
Procesdifferentiatie doormiddel van het sporenbeleid

Het huidige onderwijs is in veel gevallen gericht op een (didactische) aanpak die dient te leiden tot gewenste opbrengsten. Dit heeft er in sommige gevallen toe geleid dat opbrengsten worden geanalyseerd op basis waarvan de aanpak wordt afgestemd. Inmiddels worden op steeds meer plekken de nadelige gevolgen van dit onderwijsparadigma ondervonden aangezien een belangrijk onderdeel onderbelicht is geraakt, het onderwijsproces!

Na een analyse wordt gezamenlijk in beeld gebracht waar het onderwijsproces binnen de school onder druk staat. Dit is het vertrekpunt van een traject waar stapsgewijs het onderwijsproces weer het richtpunt van de school zal worden. Aan het einde van dit traject zal het onderwijsaanbod niet meer enkel in dienst staan van de opbrengsten maar juist in dienst van een optimaal onderwijsproces voor ieder kind.

Het traject Procesgericht Onderwijs ligt in lijn met Pedagogisch Tact dat uitgaat van “het goede doen op het juiste moment, óók in de ogen van de kinderen”. Bovendien gaat het samen met bestaande methodieken die op school worden toegepast. Het traject leidt tot een andere zienswijze waarmee methodes wellicht anders worden vastgepakt en didactische keuzes met het onderwijsproces als richtpunt worden gelegitimeerd.

Over de begeleider(s)

Carm zou je een vurige onderwijsfan kunnen noemen. Op een eigenzinnige en creatieve manier begeleidt hij leraren en schoolleiders in hun pedagogische opdracht. Hij weet zijn theoretische pedagogische achtergrond te combineren met zijn ruime praktijkervaring als leraar basisonderwijs. Carm geeft lezingen, trainingen en begeleiding op pedagogisch en didactisch vlak. Zijn expertise spitst zich o.a. toe op Pedagogische Tact, Mondige Kinderen, Procesgericht Onderwijs (ErvaringsGericht Onderwijs) en Welbevinden & Betrokkenheid. Daarnaast Is bij werkzaam als docent pedagogiek aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek.