Het pedagogisch huis

Bij CPC werken we vanuit de missie: ‘Niemand buitengesloten’. Dat vraagt allereerst om een veilige basis voor alle kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die veilige basis wordt gevormd door de leraren, die zich verbonden voelen met de school, het team, de leerlingen en hun ouders. Dat vertaalt zich vervolgens terug naar de leerling, die gezien worden in wie ze zijn en wat ze nodig hebben om tot leren te komen. Al die dynamische lagen zijn verbonden met elkaar, die bekijken we samen en verankeren we in het visietraject voor scholen: 'Het pedagogisch huis’.

incl. literatuur en materiaal

Je ontwikkelt samen met je collega's een stevige pedagogische opdrachtfundament, gebaseerd op de missie en visie van de school
Je gaat aan de slag met bouwstenen als mens- en wereldbeeld, pedagogische grondhouding en wetten, leerlingbegeleiding en ouderbetrokkenheid
Je krijgt inzicht in groepsprocessen en krijgt handvatten om deze te vertalen naar je groepsbenadering
Je leert om zonder oordeel te kijken achter gedrag van kinderen vanuit hun behoeften en je handelen daarop af te stemmen
Je krijgt de mogelijkheid om te werken met een procesteam en zo het leerproces van professionals te begeleiden
Je werkt samen aan een professionele cultuur

Opzet van 'Het pedagogisch huis'

'Het pedagogisch huis' is een 'in company'-traject. Het doel van dit traject is het ontwikkelen van een stevig fundament, waarop je als team een krachtige pedagogische leeromgeving kunt bouwen. Dit fundament wordt gevormd door de medewerkers; zij zijn de dragers van de visie, de ambassadeurs van de missie en laten dit zien in hun manier van werken en communiceren.

Bouwstenen van de fundering zijn:
• Mens- en wereldbeeld, kernwaarden/deugden
• Pedagogische grondhouding
• Integreren van de 3 psychologische basisbehoeften
• Visie en missie vertaald naar een heldere pedagogische opdracht

Op de begane grond krijgt de aanpak op schoolniveau invulling. Het gaat hier om gemeenschappelijke taal en een gezamenlijke manier van handelen, die vanzelfsprekend voortkomen uit het fundament. Door een doorgaande lijn te ontwikkelen, die voor alle medewerkers helder en consistent is, zorg je ook voor een veilige en uitdagende leeromgeving voor de kinderen.

Bouwstenen van de begane grond zijn o.a.:
• Pedagogische uitgangspunten
• Regels en afspraken
• Didactische modellen, curriculumkeuzes
• Leerlingenbegeleiding
• Ouderbetrokkenheid

Op de eerste verdieping worden de keuzes van het team vertaald naar groepsniveau; elke groep heeft immers eigen leer- en ontwikkeldoelen, onderwijs- en opvoedingsbehoeften en elke leerkracht heeft ook zijn persoonlijke keuzes te maken. Op groepsniveau heeft elke leraar een eenduidige aanpak t.a.v. zijn programma, groepsvorming, didactiek en pedagogiek. Hierbij wordt ook steeds gekeken naar de doelgroep/leeftijdsfase van de kinderen en de pedagogische opdracht: hoe zorg je ervoor dat alle kinderen zich welbevinden en zich optimaal kunnen ontwikkelen?

Tenslotte kijken we naar de zolder: wanneer een kind – ondanks alle (preventieve) generieke inspanningen zich toch niet voldoende ontwikkelt en/of zich niet kan welbevinden, is soms (tijdelijk) een individuele aanpak nodig. Een krachtige werkwijze is het inzetten van de ervaringsreconstructie. Deze leerkracht-leerlingbespreking wordt ingeoefend o.b.v. de docenten.

Hoe ziet het traject eruit?

Deelnemers maken als team een gezamenlijke ontwikkeling door met als doel de pedagogische opdracht van de school te realiseren. In dit proces wordt tevens gewerkt aan een professionele cultuur, waarin openheid en vertrouwen de basis vormen voor alle interacties in de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij in het traject het systeem versterken en dat wij ondersteunend zijn. Door te werken met een procesteam (ambassadeurs) kunnen we de begeleiding van binnenuit versterken.

Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:
• teambijeenkomsten van een dag(deel)
• online sessies met het procesteam
• intervisie in leerteams o.b.v. de collega’s van het procesteam
• alle deelnemers volgen individueel het online traject Pedagogisch Contact

Meer informatie?

Wil je meer informatie, klik dan op de button 'Direct inschrijven'. Daar kun je vrijblijvend informatie aanvragen.

Over de begeleider(s)

Simone Mark is oprichter van Centrum voor Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil komen met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Zij daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainer ze willen zijn. Simone verzorgt het (online) traject Pedagogisch contact.

Inbegrepen publicaties